ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

แผนการจัดหาพัสดุ

แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.5 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ผด.1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557
แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556
สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th