ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

วิสัยทัศน์การพัฒนาท้องถิ่น

วิสัยทัศน์การพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น คือ
 
"ตำบลท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ควบคู่กับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน"
 
 

พันธกิจการพัฒนาท้องถิ่น

พันธกิจการพัฒนา องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น คือ
1. ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ สร้างรายได้ให้แก่ประชาชน
2. พัฒนาเศรษฐกิจชุมชนรองรับการขยายตัวของตลาดท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
3. สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่ประชาชน และสร้างความมั่นคงทางสังคมอย่างยั่งยืน
4. ฟื้นฟู อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุลของระบบนิเวศ
5. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรองรับการพัฒนาการท่องเที่ยวและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
6. เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาลเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
7. สร้างความพร้อมขององค์กร และประชาชนเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
 
 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
ยุทธศาสตร์ที่ 3 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและสังคม
ยุทธศาสตร์ที่ 4 : ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 : ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 : ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างธรรมาภิบาลและความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th