ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
16 มีนาคม 2561 - ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประปาหมู่บ้านฯ
13 มีนาคม 2561 - ประกวดราคาซื้อ รถบรรทุกขยะแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ กำลังเครื่องยนต์สูงสุด ไม่ต่ำกว่า 150 แรงม้า ตู้บรรทุกมูลฝอยมีขนาดความจุของตู้ไม่น้อยกว่า ๖ ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
07 มีนาคม 2561 - เปิดเผยร่าง TOR โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง
07 มีนาคม 2561 - ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างประปาหมู่บ้าน แบบหอถังสูง ทรงรูปถ้วยแชมเปญ ขนาด ๒๐ ลบ.ม. ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ หมู่ ๓ ตำบลหาดส้มแป็น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
05 มีนาคม 2561 - ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานราชการ
25 กันยายน 2560 - ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.หาดส้มแป้น
08 กุมภาพันธ์ 2560 - ราคากลางโครงการก่อสร้างประจำปีงบประมาณ 2560
08 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำห้วยท้ายต้นตอ หมู่ 1
08 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการก่อสร้างม้านั่ง คสล.ริมทางถนนสายทุ่งคา หมู่ 1
08 กุมภาพันธ์ 2560 - โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยโก้ชัย หมู่ที่ 2
08 กุมภาพันธ์ 2560 - เปิดเผยราคากลาง ปปช. 2560
08 กุมภาพันธ์ 2560 - ประกาศราคากลางจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560
15 ธันวาคม 2559 - ประกาศขายทอดตลาดพัสดุที่ชำรุดและเสื่อมสภาพ
22 กรกฎาคม 2559 - แก้ไขประกาศสอบราคาซื้อรถส่วนกลางรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน
14 กรกฎาคม 2559 - ประกาศซื้อรถส่วนกลาง
14 กรกฎาคม 2559 - ราคากลาง ปปช. รถส่วนกลาง
12 พฤษภาคม 2559 - คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
12 พฤษภาคม 2559 - ปร.4 อาคารผู้สูงอายุ
12 พฤษภาคม 2559 - ปร.5 อาคารผุ้สุงอายุ
12 พฤษภาคม 2559 - ปร.6 อาคารผุ้สุงอายุ
12 พฤษภาคม 2559 - ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
12 พฤษภาคม 2559 - เปิดเผยราคากลาง ปปช.
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ ตามแบบปปช.2 โครงการ
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ประกาศสอบราคาถนนคสล.จำนวน 2 โครงการ
17 กุมภาพันธ์ 2559 - บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางซอยหนองหอย
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปร.4 ถนนคสล.ซอยหนองหอย
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปร.5 ถนนคสล.ซอยหนองหอย
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปร.6 ถนนคสล.ซอยหนองหอย
17 กุมภาพันธ์ 2559 - บันทึกคณะกรรมการกำหนดราคากลางซอยตาเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปร.4 ถนนคสล.ซอยตาเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปร.5 ถนนคสล.ซอยตาเอียด
17 กุมภาพันธ์ 2559 - ปร.6 ถนนคสล.ซอยตาเอียด
06 ตุลาคม 2558 - ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
06 ตุลาคม 2558 - ปร.4 ปรับระดับผิวแอสฟัลท์ติก
06 ตุลาคม 2558 - ปร.5 ปรับระดับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
06 ตุลาคม 2558 - เปิดเผยราคากลาง ปปช.
10 เมษายน 2558 - ตารางแสดงวงเงินงปม. ฯ ถนน คสลซอยพัฒนา 3
10 เมษายน 2558 - ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพัฒนา 3
10 เมษายน 2558 - ปร.4 โครงการก่อสร้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพัฒนา 3
10 เมษายน 2558 - ปร.5 โครงการก่อสร้างก่อสร้าง ถนน คสล. ซอยพัฒนา 3
10 เมษายน 2558 - ตารางแสดงวงเงินงปม.ฯขยายเขตประปา ม.2
10 เมษายน 2558 - ตารางแสดงวงเงินงปม.ฯขยายเขตประปา ม.3
10 เมษายน 2558 - ประกาศสอบราคาโครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน จำนวน 2 โครงการ
10 เมษายน 2558 - ปร.4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยจี้กร หมู่ที่ 2
10 เมษายน 2558 - ปร.5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณซอยจี้กร หมู่ที่ 2
10 เมษายน 2558 - ปร.4 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณขุมเหมืองฮกหลอง
10 เมษายน 2558 - ปร.5 โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน บริเวณขุมเหมืองฮกหลอง
16 มกราคม 2558 - ตารางแสดงวงเงินงปม. ฯ อาคารโรงสูบน้ำ
16 มกราคม 2558 - ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมต่อท่อประปา หมู่ 3
16 มกราคม 2558 - ปร.4 โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมต่อท่อประปา ม.3
16 มกราคม 2558 - ปร.5 โครงการก่อสร้างอาคารโรงสูบน้ำพร้อมต่อท่อประปา หมู่ 3
16 มกราคม 2558 - ตารางแสดงวงเงินงปม. ฯ เจาะบ่อบาดาล
16 มกราคม 2558 - ประกาศสอบราคาเจาะบ่อบาดาล หมู่ 3
16 มกราคม 2558 - ปร.4 เจาะบ่อบาดาล หมู่ 3
16 มกราคม 2558 - ปร.5 เจาะบ่อบาดาล หมู่ 3
12 พฤศจิกายน 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม.ฯก่อสร้างถังพักน้ำ
12 พฤศจิกายน 2557 - ก่อสร้างถังพักน้ำฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พฤศจิกายน 2557 - ปร.5 ถังพักน้ำฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
12 พฤศจิกายน 2557 - ปร.4 ถังพักน้ำฯ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
21 ตุลาคม 2557 - สรุปผลการประมาณราคาค่าบำรุงรักษาทาง
21 ตุลาคม 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม. ฯ ปรับระดับผิวแอสฟัลท์ติกฯ
21 ตุลาคม 2557 - โครงการปรับระดับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
21 ตุลาคม 2557 - ประกาศสอบราคาก่อสร้างโครงการปรับระดับผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีต
07 มีนาคม 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม. ถนนคสล.หมู่ 3
07 มีนาคม 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม. ถนนคสล.หมู่ 2
07 มีนาคม 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม. ถนนคสล.หมู่ 1
07 มีนาคม 2557 - ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ
12 กุมภาพันธ์ 2557 - สอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด
05 กุมภาพันธ์ 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม.หอถังเก็บน้ำแชมเปญ
05 กุมภาพันธ์ 2557 - สอบราคาก่อสร้างหอถังเก็บน้ำทรงแชมเปญ
05 กุมภาพันธ์ 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม.เจาะบ่อบาดาล หมู่ 3
05 กุมภาพันธ์ 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม.เจาะบ่อบาดาล หมู่ 2
05 กุมภาพันธ์ 2557 - สอบราคาโครงการเจาะบ่อบาดาล
05 กุมภาพันธ์ 2557 - ตารางแสดงวงเงินงปม.คูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
05 กุมภาพันธ์ 2557 - สอบราคาจ้างก่อสร้างคูระบายน้ำและท่อระบายน้ำ
06 ธันวาคม 2556 - โครงการสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารที่จอดรถ
06 ธันวาคม 2556 - โครงการสอบราคาจ้างปรับปรุงห้องน้ำ-ห้องส้วม พร้อมต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.หาดส้มแป้น
03 มิถุนายน 2556 - สอบราคาจ้างก่อสร้างถนนและทางเท้า คสล. จำนวน 2 โครงการ
26 มีนาคม 2556 - สอบราคาซื้อวัสดุก่อสร้างสำหรับโครงการต่อท่อประปาภูเขาจำนวน 3 จุด
17 มกราคม 2556 - สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงต่อเติมหน้าสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th