ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์
23 เมษายน 2561 - รับสมัคร อปพร. อบต.หาดส้มแป้น
21 กุมภาพันธ์ 2561 - การกำหนดสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2561 และสมัยประชุมสภาฯ สมัยสามัญ ประจำปี พ.ศ. 2562 สมัยแรก
04 มกราคม 2561 - ประกาศชำระภาษี ประจำปี 2561 - 2564
01 พฤศจิกายน 2560 - จดหมายข่าว ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
12 ตุลาคม 2560 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
24 มกราคม 2560 - ชำระภาษีประจำปี 2560
31 ตุลาคม 2559 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
27 ตุลาคม 2559 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560
26 สิงหาคม 2559 - มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
26 สิงหาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
17 มีนาคม 2559 - กำหนดการประชุมประชาคมตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2559
15 มีนาคม 2559 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
17 กุมภาพันธ์ 2558 - กำหนดการประชุมประชาคม ประจำปี 2559
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
20 กุมภาพันธ์ 2558 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
03 กุมภาพันธ์ 2558 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น พ.ศ. 2558
05 มกราคม 2558 - ขอความร่วมมือชำระภาษี ประจำปี 2558
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวรับลงทะเบียนเบี้ยความผู้พิการ
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
11 กรกฎาคม 2557 - บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขอนามัย ฟรี
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2563
18 มีนาคม 2557 - ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
18 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
26 ธันวาคม 2556 - ขอความร่วมมือแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน
06 ธันวาคม 2556 - ระเบียบการขึ้นชมทะเลหมอก
23 ตุลาคม 2556 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
23 ตุลาคม 2556 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
05 กรกฎาคม 2556 - ประกาศประกวดภาพถ่าย 2556
05 กรกฎาคม 2556 - รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย
05 กรกฎาคม 2556 - โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
20 มิถุนายน 2556 - ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
08 มิถุนายน 2556 - แจ้งการตรวจสอบสภาวะอากาศ
18 มกราคม 2556 - ขอความร่วมมือแสดงรายการแห่งทรัพย์สินเพื่อชำระภาษี
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th