ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
กิจกรรมต่างๆของ อบต.หาดส้มแป้น
โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวตำบลหาดส้มแป้น Countdown 2017
โครงการออกหน่วยเคลื่อนที่รับบริจาคโลหิต ต้อนรับรัฐมนตรีกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
โครงการส่งเสริมคุณค่า ภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ประจำปี 2560 โครงการฝึกอบรมด้านเศรษฐกิจพอเพียง
โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันเข้าพรรษา 2560
โครงการฝึกทบทวน อปพร. อบต.หาดส้มแป้น พ.ศ. 2560 โครงการฝึกอาชีพการทำดอกไม้จันทร์
กิจกรรมอื่นๆ ของ อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวสาร อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
01 พฤศจิกายน 2560 - จดหมายข่าว ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
12 ตุลาคม 2560 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
24 มกราคม 2560 - ชำระภาษีประจำปี 2560
31 ตุลาคม 2559 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
27 ตุลาคม 2559 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น ประจำปี 2560
26 สิงหาคม 2559 - มาตรการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอร์
26 สิงหาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
17 มีนาคม 2559 - กำหนดการประชุมประชาคมตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2559
15 มีนาคม 2559 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
17 กุมภาพันธ์ 2558 - กำหนดการประชุมประชาคม ประจำปี 2559
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
20 กุมภาพันธ์ 2558 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
03 กุมภาพันธ์ 2558 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น พ.ศ. 2558
05 มกราคม 2558 - ขอความร่วมมือชำระภาษี ประจำปี 2558
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวรับลงทะเบียนเบี้ยความผู้พิการ
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
11 กรกฎาคม 2557 - บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขอนามัย ฟรี
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2563
18 มีนาคม 2557 - ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
18 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
ดูทั้งหมด
 
คำแถลงนโยบาย
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผล
แผนบริหารความต่อเนื่อง
แผนป้องกันปราบปรามการทุจริต
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
การชำระภาษีประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าสู่ระบบ E-mail
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hatsompaen.go.th