ข้อมูล อบต.
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
บริการประชาชน
สถานที่ท่องเที่ยว
ผลิตภัณฑ์ในตำบล
 
 
กิจกรรมต่างๆของ อบต.หาดส้มแป้น
โครงการครอบครัวจะเข้มแข็ง ความรุนแรงต้องยุติ โครงการผู้สูงวัยใส่ใจลูกหลาน
ค่ายวิทยาศาสตร์รวมห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ เครือข่ายภาคใต้ตอนบน กีฬาสานสัมพันธ์สภาเด็กและเยาวชน 14 จังหวัดภาคใต้
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการนักจัดรายการ โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหน้าวัดหาดส้มแป้น

โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 ห่มผ้าพระเจดีย์ ประจำปี 2559
ศูนย์เรียนรู้ภูมิปัญญาการร่อนแร่ ประชุมประชาคม
กิจกรรมอื่นๆ ของ อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวสาร อบต.หาดส้มแป้น
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวรับสมัครงาน
13 กรกฎาคม 2559 - โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด
13 กรกฎาคม 2559 - การสนับสนุนการสงเคราะห์ในการจัดการศพตามประเพณี
17 มีนาคม 2559 - กำหนดการประชุมประชาคมตำบลหาดส้มแป้น ประจำปี 2559
15 มีนาคม 2559 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
17 กุมภาพันธ์ 2558 - กำหนดการประชุมประชาคม ประจำปี 2559
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนเด็กแรกเกิด
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
20 ตุลาคม 2558 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
20 กุมภาพันธ์ 2558 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
03 กุมภาพันธ์ 2558 - ขอเชิญประชุมประชาคมท้องถิ่น พ.ศ. 2558
05 มกราคม 2558 - ขอความร่วมมือชำระภาษี ประจำปี 2558
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวรับลงทะเบียนเบี้ยความผู้พิการ
21 ตุลาคม 2557 - จดหมายข่าวขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
11 กรกฎาคม 2557 - บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ซ่อมจักรยานยนต์ และให้ความรู้เกี่ยวกับ สุขอนามัย ฟรี
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนพัฒนาสามปี พ.ศ. 2558-2560
30 มิถุนายน 2557 - ประกาศแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ. 2558-2563
18 มีนาคม 2557 - ขอเชิญประชาชนเข้าร่วมประชุมประชาคมท้องถิ่น
18 กุมภาพันธ์ 2557 - ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
26 ธันวาคม 2556 - ขอความร่วมมือแสดงรายการแห่งทรัพย์สิน
06 ธันวาคม 2556 - ระเบียบการขึ้นชมทะเลหมอก
23 ตุลาคม 2556 - ขึ้นทะเบียนผู้พิการ
23 ตุลาคม 2556 - ขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ
05 กรกฎาคม 2556 - ประกาศประกวดภาพถ่าย 2556
05 กรกฎาคม 2556 - รับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการร้านอาหารรายย่อย
05 กรกฎาคม 2556 - โครงการเสริมสร้างความรู้ประชาธิปไตย การเลือกตั้ง และการออกเสียงประชามติ
ดูทั้งหมด
 
คำแถลงนโยบาย
แผนพัฒนา
แผนการดำเนินงาน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
การติดตามประเมินผล
แผนบริหารความต่อเนื่อง
รายงานทางการเงิน
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานผลการปฏิบัติงาน
รายงานการประชุมสภาฯ
การชำระภาษีประจำปี
คู่มือสำหรับประชาชน
หนังสือบ้านที่พ่อสร้าง
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
เข้าสู่ระบบ E-mail
องค์การบริหารส่วนตำบลหาดส้มแป้น
999 หมู่ที่ 3 ตำบลหาดส้มแป้น อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง 85000
โทร. 077 862 509 E-mail : hatsompaen@hotmail.com